فلمهای مستند

افغانستان بدون شورویها 1990

گل اغا شیرزی 2004

تاریخ جهان دردو ساعت

اسرار 9/11

آغاز سینمای جهان