نخستین سیمنار سینمای افغا نستان
Afghan Cinema
د وزلوبی هلکان
کره کتنه :کریم حیدری
سیبی از بهشت
نقد از محمد شاه فرهود
تمثیل ناموس
نقد از همایون کریمپور
بیست کارګردان معروف جهان
Orson Welles
کابل در تصاویر
از نظری
montage

Welcome

  داچی دا سایت لا تراوسه لا ترکار لاندي دی ستاسو دنظر خاوندانو وصمیمانه نظر ته سترګي په لاره یو

 

 

دوستان نهایت ارجمند از اینکه ویب سایت تا حال زیر کار است به نظر سازنده وصمیمانه تان چشم به راه هستیم

 

۱ مدرنیته ، زیبایی شناسی وهنر

۳مدرنیته ، زیبایی شناسی وهنر

۲مدرنیته ، زیبایی شناسی وهنر


About Founder
History of Afghan Cinema
تاریخ سینمای افغانستان
جشنواره ها
جهانی فلمی فیستوالونه
پیدایی فلسفه سینمایی
جشنواره فلم حقوق بشر در کابل
جشنواره حقوق بشردر کابل
اسـتاد عبدالرشيد لطيفی
home/______________________3
از عزیز اسوده طهماس
جوایز اسکار2014
استاد بیسد
از کریم حیدری